Montag (19 – 22)|Freitag (18 – 22)
26.02.24Willi/Matthias|01.03.24Matthias/Felix
04.03.24Jürgen/Willi|08.03.24Willi/Reiner
11.03.24Matthias/Gabi|15.03.24Matthias/Felix
18.03.24Jürgen/Willi|22.03.24Willi/Reiner